KONKURS „GOLD TOOLS moja marka”

OGŁASZAMY KONKURS! Zapraszamy do zabawy wszystkich naszych fanów! Do wygrania zestaw malarsko-remontowy, który możecie skompletować sami! Co należy zrobić? Wykorzystajcie dowolny produkt marki Gold Tools od Ajka i zróbcie sobie zdjęcie podczas pracy z nim. Następnie zajrzyjcie na nasz fanpage https://www.facebook.com/ajkabis i umieśćcie je pod postem konkursowym. . Jedno zdjęcie to jedno zgłoszenie. Ilość zgłoszeń jest nieograniczona! 🎁 Nagradzamy Waszą kreatywność – wybieramy 3 zwycięzców.   Pierwsze miejsce – zestaw o wartości 300 zł Drugie miejsce – zestaw o wartości 200 zł Trzecie miejsce – zestaw o wartości 100 zł Zestawy zwycięzcy będą mogli skompletować sami z produktów dostępnych w naszym sklepie – https://ajka.net.pl/pl/sklep/ Dodatkowo wyróżnimy trzy osoby, które otrzymają 10% rabatu na zakupy w naszym sklepie.   Będzie nam miło jeśli polubicie nasz profil, udostępnicie i podzielicie się z innymi informacją o konkursie. 🙏   Konkurs trwa do 16.09.2022 do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników na naszym fanpage najpóźniej 20.09.2022.

REGULAMIN KONKURSU „GOLD TOOLS moja marka”

1. Niniejszy regulamin, dalej zwany „Regulaminem” określa warunki na jakich prowadzony jest konkurs „PRACUJĘ Z AJKĄ”, dalej zwany „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest F.P.H. AJKA BIS ANDRZEJ ANDRYKA, 32-447 Siepraw, Słowiańska 29 , NIP: 6811745524

3. Konkurs organizowany jest w dniach od 05.09.2022 do 16.09.2022. Do udziału w Konkursie może przystąpić każdy, kto jest osobą pełnoletnią, zaakceptuje warunki regulaminu i będzie chciał wykazać się swoją kreatywnością.

4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie do 16.09.2022 do godziny 23.59 opublikować w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie swojego autorstwa z wykorzystaniem produktu marki GOLD TOOLS  firmy Ajka, przedstawiającego jego wykorzystanie np. podczas prac remontowych.

5. Nagrodę otrzyma trzech Uczestników. Zwycięzców wybierze jury, które przy wyborze będzie się sugerować kreatywnością nadesłanych zgłoszeń. Jury przyzna także trzy wyróżnienia, które uprawniają do jednorazowych zakupów w sklepie https://ajka.net.pl/pl/sklep/z 10% rabatem. Rabat obowiązuje do końca października 2022 roku.

6. Uczestnicy przystępujący do Konkursu winni swoje odpowiedzi opublikować w komentarzu pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/ajkabis najpóźniej 16.09.2022 do godziny 23:59 .

7. Nagrodą w konkursie jest możliwość skomponowania własnego zestawu produktów marki GOLD TOOLS firmy Ajka.

Miejsce pierwsze zestaw o wartości 300 zł brutto.

Miejsce drugie zestaw o wartości 200 zł brutto.

Miejsce trzecie zestaw o wartości 100 zł brutto.

Kwoty te nie mogą zostać przekroczone. Jeśli wartość zestawu będzie niższa niż przysługująca mu, organizator nie będzie wypłacał różnicy w formie pieniężnej, a kwota ta przepada.

8. O wygranej w Konkursie Organizator poinformuje Laureatów w terminie do 20.09.2022. Na profilu https://www.facebook.com/ajkabis  Od decyzji nie można się odwołać. Warunkiem przekazania Zwycięzcy nagrody, będzie skontaktowanie się przez Zwycięzcę w terminie nie dłuższym jak 7 dni (od daty 20.09.2022) przez messenger na profilu  https://www.facebook.com/ajkabis i podania swojej listy wybranych produktów oraz danych niezbędnych do przesyłki oraz przesłanie nagrodzonego zdjęcia na adres mailowy beata.staniszewska@ajka.net.pl

9. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości uzyskiwanej nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody przekazanej laureatowi Konkursu, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi.

10. Nieodebrana przez Uczestnika nagroda zostanie umorzona przez Organizatora, a Uczestnik traci roszczenie o wydanie nagrody, chyba że nagroda nie zostanie mu wydana z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

11. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz ze zgodą do publikacji tych prac przez Organizatora. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do powyższego.

12. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje ich treść.

13. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i przyznania upominku. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

14. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

16. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby zatrudnione u Organizatora na podstawie umowy o pracę lub wykonujące na rzecz Organizatora jakiekolwiek usługi na podstawie dowolnego stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w zdaniu poprzednim rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

 17. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

Siepraw, dnia 1.09.2022

Zbiórka na rehabilitacje Basi
W trakcie weekendu czerwcowego , wydarzył się tragiczny wypadek. Nasza koleżanka z pracy Basia, realizując swoją pasję, jaką jest kolarstwo, uległa wypadkowi. To zdarzenie przyniosło mnóstwo cierpienia Basi i jej rodzinie.
Odniosła poważne obrażenia głowy, które skutkują problemami neurologicznymi.
Po pobycie w szpitalu, Basia musi trafić do specjalistycznego ośrodka rehabilitacyjnego aby odzyskać sprawność i wrócić do swoich ukochanych dzieci, męża, rodziny, przyjaciół i kolegów z pracy. Miesięczny koszt pobytu w takim ośrodku to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na powrót mamy do domu czekają 12 letni Maciek i roczny Tomuś. Cały zespół firmy AJKA również czeka na Ciebie Basiu, wracaj szybko!
Zachęcamy serdecznie do włączenia się w zbiórkęhttps://www.siepomaga.pl/barbara-poznanska